Reklamačné podmienky

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy dostupný kliknutím na text FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY [MEDIKAEXPERT.SK], a ktorý môžete zaslať listinne na našu adresu spoločnosť REGIONPRESS, s.r.o., so sídlom Pekárska 7489/40A, 917 01, Trnava.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Spôsob vrátenia tovaru

Tovar môžete zaslať na adresu REGIONPRESS, s.r.o., so sídlom Pekárska 7489/40A, 917 01, Trnava alebo priniesť osobne na uvedenú adresu.

Znášate priame náklady na vrátenie tovaru. Tovar by vráťte do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom bol tovar prevzatý. V prípade, ak bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môžeme vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku.

Poškodený tovar

Ste zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri doručovaní prepravcom:

Ste povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa prepravného dokumentu a máte právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

Pri osobnom odbere:

Ste povinný prekontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí. A bezodkladne oznámiť poškodenia tovaru.

Nemôžete odstúpiť̌ od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s Vašim výslovným súhlasom s vyhlásením, že ste boli riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu strácate právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek, t. j. tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre konkrétnu osobu,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s Vašim výslovným súhlasom a na základe vyhlásenia, že ste boli riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu strácate právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.